Su calvonaiu in foresta cantende a sa luna

Testo: GianGiagu Fadda Musica: Carlo Deriu

 

Sempre istada mi ses sa manu dresta

su cunfortu, saggiudu, sallegria,

cantas nottes canta cumpagnia

mhas fattu, luna cara, in sa foresta.

 

E cantu non thappo eo disizadu

cando manna apparias in sorizonte

e no bidende a tie in cussu monte

happo difficultades acciappadu.

 

E cantas nottes che ses tramontada

sutta su mantu e sa robusta ne

notte passende senza tider te

mi fisti, chissa cantu, bisonzada.

 

Pldidu oltas meda mi so idu

imbuchende sa chea e su calvone

appende in manu unu lampione

dae lughe paghissima assistidu.

 

Ma no lu nego, gia mhas aggiuadu

cando essias cumprida in nottes bellas,

coronada dae lughidas istellas,

mhas, tando, te mannu aggidu dadu