Sa Idda Mia

Testo: Matteo Spensatellu – Musica: Bernardo Deriu

Solista: Bernardo Deriu

 

Cantu ti cherzo ene bidda mia,

solu su ti pensare m’addoloro,

ti gjutto fissa impremida in coro

e sempre in sinu tou mi cheria.

 

In brazzos tuos mi sonniaia,

su primus tempus chi t’happo lassadu,

in terra anzena che disisperadu,

su notte tristu e solu pianghia.

 

Ogni carrera e d’ogni cuzolu

ammento cando allegru giogaia,

dies amenas de sa pizzinnia,

passadas senza pena e oriolu.

 

Lizeri brincaia che crabolu

in s’impedradu fattu a pedra ia,

mattas de curridoias mi faghia,

pro mi bagnare in s’abba ‘e s’arrasolu.

 

Sa crescja antiga de santu semprije, eternu e massisu monumentu,

inue happo tentu naschimentu, l’ammento cun amore notte e die.

 

T’han costruida in terra lada e manna

cun prebbi e monte pinu pro corona

de unu giaru mare ses padrona

e de sardigna eterna e prima janna.

 

Has unu clima temperadu e sanu,

aerosa e bene sistemada,

de granitica pedra fraigada,

dae su sole asada su manzanu.

 

Tenes su mare de fruttos pienu,

indattaru e pische saboridu

in banca apparizzada preferidu

coglidu in logu limpidu e amenu.

 

Bidda mia… ti cherzo saludare,

cun su coro pienu ‘e angustia

e si a tempus passadu torraia

aia fatu guerra pro restare.