L’assu di spada

Testo: Petr’Alluttu – Musica: Bernardo Deriu

Solista: Domenico Murrighile

Intervento: Luciano Folino

 

Cummari d’alta manera

cun mecu non vi ghjucheti,

no ghjocu si non mi deti

 l’assu di spada una sera.

Ghjocani li chi so dotti

cummari a lumu di focu,

si non mi deti no ghjocu

 l’assu di spada una notti.

L’assu guadagna li sotti e voi no lu sapeti.

 

Maccari fora di strada

si da pratica a l’amicu,

no ghjocu si no mi icu

in manu l’assu di spada,

palchi e lu piu chi m’aggrada

di tutti li bè ch’aeti.

 

Ghjocaria la me ita

 maccari a nuttata frisca,

siddh’agghju l’assu di brisca

no la paldu la paltita,

maccari tutta la chita

vi ghjocu si proa feti.

 

Lu ghjocu no voddu fa

vi doccu lu bonu viagghju.

No m’innandu si no agghju

l’assu di spada a ghjuca,

cu l’assu si po gagnà

a lu modu chi vuleti.

 

Lu ghjocu e beddu adattu

si no è ghjucatu invanu,

si m’icu cun l’assu in manu

tandu puntu strisciu e battu,

lu focciu si femu un pattu

tre mesi cridè vuleti.

 

Calche sera o calche dì

palchì sia tempu cultu,

detimillu a fultu a fultu

si mi uleti silvi

criditi no l’agghj’a di,

mancu murendi a lu preti

 

Cummari d’alta manera

cun mecu no vi ghjucheti,

no ghjocu si non mi deti

l’assu di spada una sera.