E Pesadende unu Ballu

Scitta e musicata da: Bernardo Deriu

Solisti: Bernardo Deriu – Domenico Murrighile

 

Zente mia istad’attenta

a s’ammuttare ‘e su cantu,

leadebos a manu tenta

e pesadende unu ballu.

 

Pizzinna bellas pomposas

cun sa bunneddas in bolu,

muntenidebos sas coas

si no mustrades su culu.

 

Omines cun gansciu e ghittu

in ragas e berritta

sas feminas in corittu,

bunnedda pannedd’e capitta.

 

A bider’est un incantu

sos costumenes ballende,

adderados sutta brazzu

in tundu in tundu inghiriende.

 

Sogra mia limbimala

ca in su ballu c’hat fattu un inferru,

dae fundu li fit chelfida muzzada

e sa ucca cosida a filu ferru.

 

Cando ballat a tres passos comare,

a l’ammirare s’incantat sa zente,

fattende ballu tundu tott’umpare

cun issa in mesu a su coro cantenda.

 

Trincadelu su ballittu

lestr’a s’andala e su cantu,

apprettade su passittu

trincadelu a boghe e ballu.