Ave Maria

Testo: Wolf Pèter – Fuldo Kalman

Testo liberamente tradotto e arrangiato: Bernardo Deriu

Solista: Bernardo Deriu

 

Cunfidadu in tegus happo sempre notte e die

sa lughe in su caminu meu ses tue.

 

Si ses luntana timorias non m’ana pessighire

in sas preghieras mias agato a tie.

 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

 

S’ispera tua divina mi dat ditza e recreu

s’abberat ogni sogniu in coro meu.

 

No pedo atteru  nudda solu e t’ischir’amare

su numen beneittu tou invocare.

 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

 

Menzus grazias sa vida podiat lograre meu

viver’in signu tou ‘e deu

 

Canto pro te ca ses’in coro meu unica brama

tue grazia divina eterna mama.

 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.