Amigu Meu

Testo: Nanni Brundu Musica: Carlo Deriu

 

Cantos risos umpare a tie,

fidallegru su mundu intru.

No faghia mai notte ne die,

cando fimus umpare,

amigu mu.

 

Como ries cun Deu

in sos pratos divinos,

como cantas cun Deu,

caru amigu, amigu mu.

 

Cantas cursas in sa campagna,

girende in allegria.

Cando in mare cando in montagna,

divertende sempre in compagnia.

 

Canta boltas mhas ispettadu

cando prima arrivaias tua.

Canta brullas as inventadu,

calchi olta chi fia re re.

 

Como ries cun Deu

in sos pratos divinos,

como cantas cun Deu,

caru amigu, amigu mu.

 

Cantos risos umpare a tie,

fidallegru su mundu intru.

No faghia mai notte ne die,

cando fimus umpare,

amigu mu.